top of page
waldorfvasterasbylindaeliasson2018-web-167.jpeg

Grundskola, F-9

Tio roliga, utvecklande skolår, fyllda av upptäckarlust och kunskap!

 

Genom det Waldorfpedagogiska förhållningssättet vill vi hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen genom att väcka deras lust att lära sig. Om man känner lust, kan man lära sig vad som helst! För att skapa kontinuitet strävar vi efter att varje klass ska ha samma klasslärare under flera års tid.

 

Vi tillämpar periodundervisning, dvs. vi läser samma ämne varje morgon i 3 – 4 veckor. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras i undervisningen för att hela människan ska få möjlighet att utvecklas och för att varje elev kan utnyttja sina egna förmågor och talanger för att nå målen. Vi följer den nationella läroplanen Lgr22 och låter oss inspireras av Waldorfskolornas måldokument En väg till frihet.

 

Vad är Waldorfpedagogik?

Vår pedagogik bygger på över 100 år av erfarenhet. Det finns inte någon speciell definition av pedagogiken, men den bygger alltid på ett förhållningssätt hos pedagoger och elever där iakttagelser och reflektioner kring dessa är centralt. På Almaskolan har vi arbetet fram vår egen beskrivning av vad vi menar med Waldorfpedagogik, som du kan läsa här.

FÖRSKOLEKLASS

Förskoleklassen ger kontinuitet och progression i barnens utveckling och förbereder dem för grundskolan. Barnen ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

 

Skolverkets Lgr 22 lyfter fram att leken har stor betydelse för att yngre elever ska tillägna sig kunskaper. Här på Almaskolan har förskoleklassen fokus på barnens sociala, kognitiva, motoriska och konstnärliga utveckling genom aktivt lärande. Skapande och undersökande arbete samt lek är centralt i undervisningen.

 

Lärtillfällen ges bland annat genom att barnen får följa naturens skiftningar genom året. Årstiderna ger stoff till varierade arbetssätt så som utflykter, hantverk, sagor, målning, sånger, mm.

 

 

KLASS 1

I första klass är barnet i skolans värld. Utifrån folksagor, berättelser och material från naturen lär vi oss läsa, skriva och räkna. Genom konstnärligt övande och rörelse får barnen utveckla sina förmågor. Kunskaperna tecknas ner och blir till egengjorda bokstavs- och matematikböcker.

 

KLASS 2 OCH 3

Nu arbetas det mycket! Vi fördjupar, övar och befäster matematiska och språkliga kunskaper. Vi lär om djur och natur. Vi får höra legender om hur människor levt sina liv, och lära oss om olika yrken, hembygden och naturen.

KLASS 4 OCH 5

Nu är eleverna mer vakna och förstår fler orsakssamband, vilket gör det möjligt att fördjupa naturvetenskapliga kunskaper i botanik, zoologi, biologi och även historia. I klass 4 arbetar vi med nordisk mytologi, geografi och historia, och i klass 5 läser vi om urgamla kulturer ute i världen som Egypten, Mesopotamien och Grekland.

KLASS 6 OCH 7

Barnens tankeliv genomgår nu en stor förvandling. Barndomens sagovärld försvinner, och en realistisk värld tonar fram. Denna värld behöver nu utforskas och undersökas. Spännande nya ämnen i fysik, mineralogi, akustik och optik kommer in i undervisningen. I geografi-, historie- och religionsundervisningen ger vi oss ut i Europa och i världen.

KLASS 8 OCH 9

Undervisningen handlar allt mer om ett gemensamt utforskande och sökande efter kunskap. Morgonperioderna består av föreläsning som följs av diskussion varpå eleverna själva skriver och bearbetar sina texter, skapar bilder och söker efter mer fakta. En viktig del i all undervisning är att eleverna själva får fundera, öva upp sitt eget tänkande och sin förmåga till kritisk granskning. Genom att öva sig i argumentation och kommunikation förbereds eleverna för att våga ta aktiva val i sina Iiv. I de naturvetenskapliga ämnena är experiment viktigt för att eleverna ska använda sin iakttagelseförmåga och för att stimulera till egen aktivitet. I historieundervisningen fokuserar vi på de händelser som skapat den värld vi lever i idag, t ex industrialiseringen och de båda världskrigen.

bottom of page